News

Reward Achievers

 1. RIAZ AHMAD ALVI (999) (Diamond)
 2. RAVEESH VERMA (1000) (Diamond)
 3. BANDANA HALDER (1012) (Diamond)
 4. SHYAM RAJ (1016) (Diamond)
 5. AMIT KUMAR (1017) (Diamond)
 6. RAKESH TANWAR (1018) (Diamond)
 7. DEEP CHAND (1001) (Platinum)
 8. ROHAN ENTERPRISES (1019) (Platinum)
 9. NEK RAM (1027) (Platinum)
 10. RAVI KUMAR VERMA (1042) (Platinum)
 11. SHABNAM (52720) (Platinum)
 12. RAJESH KUMAR JHA (64470) (Platinum)
 13. SANTOSH RAM (4589) (Platinum)
 14. MUKESH RAM (17744) (Platinum)

New Post Achievers

 1. NEERAJ KUMAR(50566) (Post:Emerald)
 2. KHASHTI BISHT(404672) (Post:Gold)
 3. VIDYA SAGAR(249917) (Post:Star)
 4. SUDAMA CHIK BADAIK(65284) (Post:Star)
 5. RAJIV KUMAR(2924303) (Post:Silver)
 6. KIRAN BISHT(1977726) (Post:Silver)
 7. SAROJ KUMAR MANDAL(2269061) (Post:Silver)
 8. YASHODA(2609980) (Post:Silver)
 9. NITIN JAISWAL (2785488) (Post:Silver)
 10. PRAHLAD SINGH ADHIKARI(2785523) (Post:Silver)
 11. GOURAV GUPTA (2811117) (Post:Silver)
 12. LALITA DEVI(2826875) (Post:Silver)
 13. MAMTA DAS(2856685) (Post:Silver)
 14. AJIT KUMAR(2902526) (Post:Silver)

Highest MV Earner

 1. 2877653 ----- PREM KUMAR SHARMA --- 4170.00
 2. 2945535 ----- PRASANTA BARIK --- 1881.00
 3. 2946761 ----- SADRE ALAM --- 1771.00
 4. 2905352 ----- RAJIV DAS --- 1730.00
 5. 51821 ----- SATISH KUMAR --- 1670.00
 6. 140232 ----- MARIAM LAKRA --- 1660.00
 7. 2829977 ----- JAGANNATH PAL --- 1640.00
 8. 2895003 ----- ANITA --- 1580.00
 9. 2945544 ----- GURUPADA BHUNYA --- 1461.00
 10. 2826267 ----- BINOD TATI --- 1430.00
 11. 2946211 ----- ARCHANA SINGH --- 1421.00
 12. 2945601 ----- BHOOMI --- 1401.00
 13. 2928102 ----- RANI DEVI --- 1390.00
 14. 55919 ----- ANSHU KUMAR --- 1350.00
 15. 2922952 ----- OMPRAKASH --- 1320.00
 16. 2928075 ----- VIJAY KUMAR --- 1320.00
 17. 2942102 ----- VARUN --- 1320.00
 18. 241063 ----- RAJENDER SINGH --- 1310.00
 19. 2128318 ----- PRIYA CHAUHAN --- 1280.00
 20. 2929853 ----- ANISHA --- 1240.00